Diễn giả 2023

  TỌA ĐÀM CẤP CAO

TẠO LẬP, KHAI THÁC VÀ KẾT NỐI DỮ LIỆU: ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Đang cập nhật thêm…

CHUYÊN ĐỀ 1

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH NGÂN HÀNG DỰA TRÊN DỮ LIỆU

Đang cập nhật thêm…

  CHUYÊN ĐỀ 2

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG XU HƯỚNG DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ NGÂN HÀNG SỐ TƯƠNG LAI

Đang cập nhật thêm…

CHUYÊN ĐỀ 3

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG

Đang cập nhật thêm…