Ông Đỗ Ngọc Duy Trác

TIỂU SỬ

Thạc sỹ Khoa học Máy tính.
Chuyên gia đầu ngành hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin.
Phụ trách nhiều vị trí quan trọng, điều phối ứng cứu khẩn cấp quốc gia, trực tiếp tổ chức công tác bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu tại Việt Nam.

CHỦ ĐỀ

Updating…

TÓM TẮT

Updating…