Diễn giả 2022

CHUYÊN ĐỀ 1

TƯƠNG LAI FINTECH TRONG MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI NGÂN HÀNG VÀ
CÁC XU THẾ CÔNG NGHỆ MỚI

  CHUYÊN ĐỀ 2

XU THẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI VỀ DỮ LIỆU VÀ NỀN TẢNG SỐ
TRONG TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÂN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ 3

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ: XU THẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI

  CHUYÊN ĐỀ 4

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN, AN NINH MẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ